Veikla

 • Tarnyba yra savivaldybės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai biudžetinė įstaiga. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, kitais teisės aktais ir tarnybos nuostatais.
 • Teikiama nemokama pedagoginė ir psichologinė konsultacinė pagalba Panevėžio rajono asmenims nuo 0 iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikų iki 21 metų), jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams.
 • Gali kreiptis vaikai, tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai. Būtina registruotis iš anksto.
 • Užtikriname informacijos konfidencialumą, atliekamų tyrimų ir naudojamų metodikų korektiškumą, kokybę.

VIZIJA

Tarnyba – racionali ir efektyvi rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės pagalbos organizacija, dirbanti komandinės veiklos, visapusiškumo, natūralumo, tęstinumo, specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir tenkinimo vienovės, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais, teikianti įvairiapusę pagalbą bendradarbiaujant su šeima ir mokykla.

TIKSLAS

Kartu su Jumis padėti vaikui įveikti sunkumus, teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą.

UŽDAVINIAI

 • Teikti psichologinę pagalbą vaikams ir mokiniams, o taip pat jų tėvams (globėjams, rūpintojams), specialistams ir mokytojams dėl vaikų ir mokinių psichologinių sunkumų.
 • Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams bei šiais klausimais konsultuoti jų tėvus (globėjus, rūpintojus), specialistus ir mokytojus.
 • Teikti konsultacinę ir informacinę pagalbą mokykloms psichologijos bei specialiosios pedagogikos klausimais.
 • Formuoti pozityvias visuomenės nuostatas į psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius asmenis, prisidėti prie šių problemų prevencijos ir įtakoti atitinkamų paslaugų teikimą rajone.

PASLAUGOS

 • Įvertinimas ir rekomendacijos ugdymui
 • Konsultavimas
 • Informavimas
 • Pedagoginis, psichologinis švietimas.

ĮVERTINIMAS

Specialistų komanda nustato vaiko ugdymo(si) sunkumų priežastis, siūlo ugdymo programas ir metodus, rekomenduoja ugdymo įstaigą.

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ KONSULTAVIMAS

 • Dėl mokymosi sunkumų.
 • Dėl kalbos problemų.
 • Dėl profesinio pasirinkimo.
 • Esant bendravimo sunkumams, nerimui, baimei, stresui.
 • Šeimos ir individualių psichologinių krizių atvejais.

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) KONSULTAVIMAS

 • Dėl vaikų mokymosi sunkumų, kalbos sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo.
 • Dėl auklėjimo problemų.
 • Šeimos krizių atvejais.

PEDAGOGŲ IR SPECIALISTŲ KONSULTAVIMAS

 • Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo.
 • Dėl ugdymo organizavimo.
 • Dėl mokinių psichologinių problemų sprendimo.

Psichologas

 • Įvertina asmens raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai.
 • Nustato vaiko emocines ir elgesio problemas, asmenybės raidos problemas.
 • Teikia rekomendacijas ir konsultacijas mokiniams, jų šeimoms (tėvams, globėjams, rūpintojams), pedagogams ir specialistams dėl šių problemų:
  • – specialiojo ugdymo poreikių, mokymosi sunkumų;
  • – elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų (mokyklinės baimės, įtampos, nepaklusnumo, žalingų įpročių, patyčių ir kt.);
  • – santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais;
  • – krizių (tėvų skyrybos, netektys, smurtas ir kt.);
  • – profesinio pasirinkimo, brandumo mokyklai, prevencijos klausimais.

Logopedas

 • Vertina ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Teikia konsultacijas ir rekomendacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, specialistams kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.
 • Veda kalbos ir komunikacijos korekcines pratybas vaikams, nelankantiems ugdymo įstaigos.

Specialusis pedagogas

 • Atlieka ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų pedagoginį įvertinimą.
 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams, SUK specialiojo ugdymo organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo klausimais.

Socialinis pedagogas

 • Teikia konsultacijas ir rekomendacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, specialistams socialiniu – pedagoginiu aspektu, profesinio pasirinkimo ir prevencijos klausimais.
 • Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.

Atnaujinta: 10/20/2014 15:45:26